Terpendag: lezing Jeroen Wiersma

29-06-2024 om van 15.00 tot 16.00 uur

Hegebeintum, Pypkedyk 4, 9173 GC

Tijdens de Terpendag op Hegebeintum houdt Jeroen Wiersma, wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen, een inleiding over het eeuwenoude samenspel tussen mens en landschap in Noard-Fryslân Bûtendyks.

Het Friese kustlandschap is gevormd door de zee. Getijdenwerking, opslibbing, erosie en afslag zijn haar gereedschappen. Ze schiep diepe geulen en liet op andere plekken zandige ruggen ontstaan. Langzaam trok ze haar terug uit het landschap, maar niet zonder iets achter te laten. Ze gaf ons een dikke laag klei, op hoge plekken los en kalkrijk en op lage plekken stug van karakter. Op de losse klei verbouwden onze voorouders generatie na generatie voedselgewassen. Grazende koeien en schapen hielden de vette weiden op de taaie klei kort en open. Na de bedijkingen veranderde het leven op de kwelders geleidelijk. Polder na polder bouwden de kustbewoners een steeds ruimere buffer tussen land en zee, en verloren daarmee meer en meer het contact met datgene wat ooit aan de basis stond. Noard-Fryslân Bûtendyks ontsnapte ter nauwernood aan de voortschrijdende polderdrang. In dit unieke landschap is de zee  nog altijd aanwezig en is er ruimte voor een breed palet aan biodiversiteit. Tegelijkertijd is het een waardevol cultuurlandschap met een eeuwenlange agrarische geschiedenis. Tijdens deze lezing staat de ontstaansgeschiedenis van dit unieke stukje buitendijks Friesland centraal.